GIADA METE

 

Muladhara - Svadhisthana - Manipura - Anahata - Vishuddha  - Ajna  - Sahasrara 

 

Mandala MANIPURA CHAKRA                             cod. TMG21.GM.03

 

Mandala AJNA CHAKRA                                         cod. TMG21.GM.06

Mandala MULADHARA CHAKRA                           cod. TMG21.GM.01

 

Mandala ANAHATA CHAKRA                                cod. TMG21.GM.04

Mandala SVADHISTHANA CHAKRA                      cod. TMG21.GM.02

 

Mandala VISHUDDHA CHAKRA                             cod. TMG21.GM.05

Mandala SAHASRARA CHAKRA                            cod. TMG21.GM.07